Νέο Voucher για 150.000 εργαζομένους

VOUCHER ΓΙΑ 150.000 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

Εντός των επόμενων ημερών αναμένεται να ανοίξει το νέο πρόγραμμα κατάρτισης εργαζομένων.

Τα υποβαλλόμενα προγράμματα θεωρητικής κατάρτισης θα έχουν στόχο την ενίσχυση, τη συμπλήρωση και την αναβάθμιση των δεξιοτήτων και των γνώσεων του εργατικού δυναμικού της χώρας.

Η μεθοδολογία σχεδιασμού και υλοποίησης των προγραμμάτων κατάρτισης ακολουθεί τις βασικές αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων και να βασίζεται σε ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης (curriculum) το οποίο ανταποκρίνεται στις ανάγκες του ωφελούμενου και της αγοράς εργασίας και να οδηγεί σε πιστοποίηση.

Η διάρκεια σε ώρες του κάθε προγράμματος κατάρτισης θα  είναι 80 ώρες.

Η υλοποίηση των προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης γίνεται με την εφαρμογή μεθόδων μεικτής μάθησης (Blended learning), δηλαδή με δια ζώσης και εξ αποστάσεως σύγχρονη και ασύγχρονη εκπαίδευση. Κάθε πρόγραμμα κατάρτισης θα περιλαμβάνει θεωρητική κατάρτιση και μπορεί να υλοποιείται

  • Με δια ζώσης εκπαίδευση 12 ώρες
  • Με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (τηλεκατάρτιση), η οποία θα περιλαμβάνει 48 ώρες σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση και 20 ώρες ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Ωφελούμενοι – Δικαίωμα συμμετοχής

Στο πλαίσιο του παρόντος έργου προβλέπεται να καταρτισθούν έως 150.000 εργαζόμενοι. Δικαίωμα συμμετοχής στη δράση  έχουν εργαζόμενοι οι οποίοι πληρούν κατ’ ελάχιστον τις κάτωθι προϋποθέσεις:

  • Να είναι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα
  • Να έχουν ηλικία άνω των 18 ετών.
  • Να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης

Εκπαιδευτικό επίδομα

Το εκπαιδευτικό επίδομα είναι 400€  (5 €/ώρα κατάρτισης μικτά)

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος ώστε να επικοινωνήσουμε μαζί σας για περισσότερες λεπτομέρειες.