Νέο Voucher SECURITY για 5.000 ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΜΕ ΕΠΙΔΟΜΑ 525€

VOUCHER SECURITY ΓΙΑ 5.000 ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΜΕ ΕΠΙΔΟΜΑ 525€

«Ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων ως Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας με παροχή πιστοποίησης των αποκτηθεισών γνώσεων”

Το νέο πρόγραμμα Voucher – Security θα υλοποιηθεί εξ αποστάσεως και περιλαμβάνει:
  • παροχή υπηρεσιών κατάρτισης διάρκειας 105 ωρών.
  • πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας (Επιπέδου 1) από τον ΕΟΠΠΕΠ και το ΚΕΜΕΑ
Εκπαιδευτικό Επίδομα:

Το Voucher – Security περιλαμβάνει επίδομα θεωρητικής κατάρτισης το οποίο ανέρχεται σε: 525 Ευρώ (105 ώρες επί 5,00 ευρώ ανά ώρα).

Προϋποθέσεις Συμμετοχής:

Δικαίωμα συμμετοχής και επομένως δικαίωμα υποβολής «Αίτησης Συμμετοχής» για εγγραφή στο Μητρώο Ωφελουμένων που θα συγκροτήσει η Δ.ΥΠ.Α. έχουν άνεργοι οι οποίοι πληρούν κατ’ ελάχιστον τις κάτωθι προϋποθέσεις:

  • Είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο της Δ.ΥΠ.Α. κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
  • Έχουν ηλικία από 18-50 ετών (να έχουν γεννηθεί από το 1972 έως το 2004)
  • Είναι Έλληνες πολίτες ή Έλληνες Ομογενείς ή πολίτες χώρας- μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  • Για τους πολίτες κρατών μελών της Ε.Ε. απαιτείται η γνώση της ελληνικής γλώσσας σε τουλάχιστον βαθμό:Β2 Επίπεδο
  • Είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο γυμνασίου). (Επισημαίνεται ότι, στην περίπτωση που ο απολυτήριος τίτλος ή άλλος ισότιμος ή ανώτερος τίτλος σπουδών αποκτήθηκε στην αλλοδαπή, απαιτείται επίσημη μετάφραση και πράξη αναγνώρισης).
  • Δεν έχουν παρακολουθήσει πρόγραμμα κατάρτισης στο ίδιο αντικείμενο τα τελευταία δύο (2) έτη πριν από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος ώστε να επικοινωνήσουμε μαζί σας για περισσότερες λεπτομέρειες.