Δημοτική Αστυνομία: Ξεκινούν στις 7 Μαρτίου οι αιτήσεις

Ξεκινούν οι αιτήσεις για 1.213 θέσεις μόνιμου προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη Δημοτική Αστυνομία

Τα πτυχία που γίνονται δεκτά:
 1. Για τον κλάδο ΠΕ Δημοτικής Αστυνομίας: Το πτυχίο ή δίπλωμα οποιουδήποτε τμήματος ΑΕΙ της ημεδαπής ή ακαδημαϊκά ισοδύναμος ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής.
 2. Για τον κλάδο ΤΕ Δημοτικής Αστυνομίας: Το πτυχίο ή δίπλωμα οποιουδήποτε τμήματος ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής
 3. Για τον κλάδο ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας: Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5 (ΙΕΚ ή Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας ΕΠΑ.Λ.) ή
  Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης ΙΕΚ. ή Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) ή Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 4 ΕΠΑ.Λ. ή
  Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (Τ.Ε.Ε.) Β΄ κύκλου Σπουδών ή
  Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου (Ε.Π.Λ.) ή
  Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου (Τ.Ε.Λ.) ή
  Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Εργοδηγών [άρθρο 1 ν.δ. 580/1970, (Α΄ 139)] ή
  Γενικού Λυκείου ή Ενιαίου Λυκείου ή Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή
  άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής ανεξαρτήτως ειδικότητας.

Για όλους τους κλάδους του ειδικού ένστολου προσωπικού της δημοτικής αστυνομίας, ως πρόσθετα προσόντα διορισμού ορίζονται τα εξής:

α. Γνώση χειρισμού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Η/Υ) στα αντικείμενα: (αα) επεξεργασίας κειμένων, (αβ) υπολογιστικών φύλλων και (αγ) υπηρεσιών διαδικτύου,

β. η κατοχή άδειας οδήγησης αυτοκινήτου Β΄ κατηγορίας ή δίκυκλης μηχανής, πενήντα (50) τουλάχιστον κυβικών εκατοστών,

γ. η καλή τουλάχιστον γνώση της αγγλικής ή γαλλικής γλώσσας.

 
Πώς θα προλάβετε την πιστοποίηση πληροφορικής μέχρι τη λήξη των αιτήσεων
Η Πιστοποίηση Πληροφορικής περιγράφεται ως απαραίτητο τυπικό προσόν σε όλες τις θέσεις της προκήρυξης για τη Δημοτική Αστυνομία.
Ο Εκπαιδευτικός Όμιλος Προσανατολισμός σας παρέχει εξ αποστάσεως προετοιμασία για την Πιστοποίηση Γνώσης Χειρισμού Η/Υ.
Το Πιστοποιητικό Γνώσης Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ είναι αναγνωρισμένο από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και αποδεκτό από το Α.Σ.Ε.Π. για πρόσληψη, αλλά και κάθε μεταβολή στο Ελληνικό Δημόσιο, και διαπιστευμένο από το Ε.ΣΥ.Δ. κατά ISO/IEC 17024:2012.
Η απόκτηση της Πιστοποίησης μπορεί να γίνει μέσα σε λίγες ημέρες.

Τα κριτήρια για τους υποψηφίους:

Οι υποψήφιοι για τις θέσεις του ειδικού ένστολου προσωπικού της δημοτικής αστυνομίας πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Να έχουν γεννηθεί από την 1η Ιανουαρίου 1989 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2004
 • να έχουν ανάστημα, χωρίς υποδήματα, τουλάχιστον ένα μέτρο και εξήντα τρία εκατοστά (1,63 μ.) οι γυναίκες και ένα μέτρο και εβδομήντα εκατοστά (1,70 μ.) οι άνδρες,
 • να έχουν την ψυχική και σωματική υγεία, καθώς και τα διανοητικά προσόντα που τους επιτρέπουν την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης τους. Η κατάσταση της υγείας των υποψήφιων υπαλλήλων, πιστοποιείται με γνωματεύσεις παθολόγου ή γενικού ιατρού και ψυχιάτρου

Οι υποψήφιοι που κρίνονται κατάλληλοι υγειονομικά υποβάλλονται και σε αθλητικές δοκιμασίες.

 

Η κατανομή των θέσεων για τους Νομούς Δράμας, Καβάλας, Σερρών και Ξάνθης έχει ως εξής:

Κατηγορία ΠΕ:

 • 2 θέσεις Δράμα
 • 3 θέσεις Καβάλα
 • 1 θέση Σέρρες
 • 1 θέση Ξάνθη

Κατηγορία ΤΕ:

 • 2 θέσεις Δράμα
 • 5 θέσεις Καβάλα
 • 4 θέσεις Σέρρες
 • 1 θέση Ξάνθη

Κατηγορία ΔΕ:

 • 6 θέσεις Δράμα
 • 9 θέσεις Καβάλα
 • 10 θέσεις Σέρρες
 • 2 θέσεις Ξάνθη

Ο Εκπαιδευτικός Όμιλος Προσανατολισμός αναλαμβάνει:

 • Δημιουργία Μητρώου από την αρχή στον ιστότοπο του ΑΣΕΠ
 • Έλεγχο και επικαιροποίηση του Μητρώου
 • Δημιουργία και υποβολή αίτησης
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος ώστε να επικοινωνήσουμε μαζί σας για περισσότερες λεπτομέρειες.