Νέο!

πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας

του ΟΑΕΔ

Κάντε αίτηση!

Νέο πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας του ΟΑΕΔ που θα προσφέρει οκτάμηνη εργασία σε περίπου 36.500 ανέργους, ηλικίας έως 67 ετών.

Η ημερήσια αμοιβή θα διαμορφωθεί στα 21,84 ευρώ, ενώ η μηνιαία έως 546 ευρώ.
Οι άνεργοι που θα υποβάλουν αίτηση ένταξης στο πρόγραμμα θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ και θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν από έναν έως τρεις δήμους για μία και μόνο ειδικότητα.

Δικαίωμα συμμετοχής στο Μητρώο Ωφελουμένων – Απαραίτητα προσόντα για δικαίωμα συμμετοχής

  • Ηλικία έως 67 ετών.
  • Να είναι εγγεγραμμένοι στα µητρώα ανέργων του ΟΑΕ∆, ειδική μοριοδότηση βάσει του χρόνου ανεργίας.
  • Να είναι πτυχιούχοι Υποχρεωτικής, Δευτεροβάθμιας, Τεχνολογικής και Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης.
  • Το εισόδηµα (ατοµικό / οικογενειακό) ως µοριοδοτούµενο κριτήριο προκύπτει από τα δηλωθέντα εισοδήµατα του φορολογικού έτους 2018, που εµφανίζονται στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος, οι οποίες υποβλήθηκαν το έτος 2019. Πληροφορίες για το κριτήριο του εισοδήµατος λαµβάνονται µε ηλεκτρονικό τρόπο από τη Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων (ΓΓΠΣ) και καταχωρούνται αυτόµατα στο Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα (ΟΠΣ) του ΟΑΕ∆.
  • Οικογενειακή κατάσταση. Ανήλικο θεωρείται το παιδί το οποίο δεν έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του µέχρι και την τελευταία ηµέρα της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων. Στα τέκνα του ανέργου συμπεριλαμβάνονται και όσα γεννήθηκαν από άλλο ή άλλους γάµους, καθώς και τα εκτός γάµου γεννηθέντα τέκνα για τον πατέρα άνεργο, τα οποία είναι νοµιµοποιηθέντα ή νοµίµως αναγνωρισθέντα από αυτόν. Η µοριοδότηση ως προς τα ανήλικα τέκνα βασίζεται στα δηλωθέντα ΑΜΚΑ των ανήλικων τέκνων.
  • Για τις περιπτώσεις των κριτηρίων που αφορούν αναπηρία απαιτείται σχετική γνωµάτευση του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) σε ισχύ, µε την οποία να πιστοποιείται το ποσοστό αναπηρίας.
  • Εντοπιότητα
ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Το ΚΕΚ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ αναλαμβάνει υλοποίηση της κατάρτισης του προγράμματος.


Πληροφορίες: 2521066402, 2521304243, 2521400219 και 6945104654

Ξεκινήστε Σήμερα.

Με δύο κέντρα εκπαίδευσης, ένα στη Δράμα και ένα στον Άγιο Αθανάσιο, είμαστε δίπλα σας σε κάθε εκπαιδευτικό στόχο σας!