ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης «Προσωπικό Φύλαξης Λιμενικών Εγκαταστάσεων – ISPS Code»

Κατακτήστε τους στόχους σας που θα σας οδηγήσουν σε νέα μονοπάτια!

Περιγραφή του προγράμματος

Οι Ιδιωτικές Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών Ασφάλειας μεταξύ άλλων αναλαμβάνουν τη διαδικασία ελέγχων ασφάλειας και ελέγχων πρόσβασης, σε Λιμενικές Εγκαταστάσεις. Ως εκ τούτου,  το προσωπικό ιδιωτικής ασφάλειας που θα τοποθετηθεί στις εν λόγω Λιμενικές εγκαταστάσεις σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, εκτός από την Άδεια Εργασία που πρέπει να κατέχει, απαιτείται να διαθέτει Βεβαίωση ότι είναι εκπαιδευμένο από αναγνωρισμένα προς το σκοπό αυτό εκπαιδευτικά κέντρα του εσωτερικού ή των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πριν την ανάληψη του έργου της παροχής υπηρεσιών ασφάλειας στη λιμενική εγκατάσταση, σύμφωνα με τις απαιτήσεις Κώδικα ISPS.

Η παρακολούθηση του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού σεμιναρίου παρέχει αυτή τη Βεβαίωση ύστερα από μια κατάρτιση που υιοθετεί και εφαρμόζει ένα ολιστικό μοντέλο με γνώμονα τις αρχές της Εκπαίδευσης Ενηλίκων, ώστε να έχει τη δυνατότητα το στέλεχος της Ιδιωτικής Επιχείρησης Παροχής Υπηρεσιών Ασφάλειας (στο εξής: ΙΕΠΥΑ)  να διατεθεί στο έργο Φύλαξης Λιμενικών Εγκαταστάσεων από την εταιρεία του.

Ποιοί έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε άτομα τα οποία είναι:

  • Εργαζόμενοι σε ΙΕΠΥΑ και προορίζονται να εργαστούν ως ιδιωτικό προσωπικό φύλαξης σε Λιμενική Εγκατάσταση.
  • Εργαζόμενοι σε ΙΕΠΥΑ ως προσωπικό φύλαξης και επιθυμούν να βελτιώσουν την επαγγελματική τους θέση με επιπλέον γνώσεις και προσόντα (εξειδίκευση).
  • Είναι άτομα που διαθέτουν την Άδεια Εργασίας Προσωπικού ΙΕΠΥΑ και επιθυμούν να εμπλουτίσουν και να ενισχύσουν το βιογραφικό τους σημείωμα, με επιπλέον προσόντα, γνώσεις και δεξιότητες (εξειδίκευση), με απώτερο σκοπό να διεκδικήσουν την ένταξή τους στο προσωπικό ασφάλειας Λιμενικής Εγκατάστασης.
  • Είναι άτομα που σκοπεύουν να ασχοληθούν με τον κλάδο της Ιδιωτικής Ασφάλειας και να συμμετάσχουν στο απώτερο μέλλον στα σεμινάρια κατάρτισης προσωπικού ιδιωτικής ασφάλειας με σκοπό την πιστοποίησή τους και τη  έκδοση άδειας εργασίας.

Τρόπος Παρακολούθησης

Η διεξαγωγή της εκπαίδευσης του Προσωπικού Φύλαξης Λιμενικών Εγκαταστάσεων – ISPS code πραγματοποιείται μέσω e-learning (εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση) και περιλαμβάνει παρουσιάσεις, ανάλυση μελετών περίπτωσης, προσομοιώσεις, ασκήσεις, προβολή videο, αξιολόγηση.