ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης «Υπεύθυνος Ασφαλείας Λιμενικών Εγκαταστάσεων – YAΛΕ

Κατακτήστε τους στόχους σας που θα σας οδηγήσουν σε νέα μονοπάτια!

Περιγραφή του προγράμματος

Σύμφωνα με την Εθνική Νομοθεσία για να αναλάβει κάποιος καθήκοντα ΥΑΛΕ και αναπληρωτή ΥΑΛΕ σε μια λιμενική εγκατάσταση, θα πρέπει να διαθέτει εκτός από τις απαιτούμενες γνώσεις του Κώδικα ISPS, πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και εμπειρία στον τομέα ασφάλειας εμπορικών λιμενικών εγκαταστάσεων ή εμπορικών πλοίων.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι βασισμένο στις σχετικές κατευθύνσεις του ΙΜΟ και τις προβλέψεις της εθνικής μας νομοθεσίας κατά τις οποίες τα πρόσωπα τα οποία θα κληθούν να εργαστούν ως ΥΑΛΕ και αναπληρωτές ΥΑΛΕ σε μια λιμενική εγκατάσταση θα πρέπει να διαθέτουν όλες τις απαιτούμενες γνώσεις όπως αυτές περιγράφονται στο Κεφ. 18.1 του Β΄ Μέρους του Κώδικα ISPS προς εκτέλεση των καθηκόντων και των ευθυνών που προβλέπονται στις διατάξεις του Κεφ. 17.2 του Α΄ Μέρους του Κώδικα ISPS.

Σκοπός του προγράμματος είναι να παράσχει τη γνώση που απαιτείται σε προσωπικό λιμενικών εγκαταστάσεων (Λ.Ε.) στο οποίο έχουν ανατεθεί καθήκοντα και αρμοδιότητες Υπεύθυνου Ασφαλείας Λιμενικής Εγκατάστασης (ΥΑΛΕ) και ειδικότερα καθήκοντα και υπευθυνότητες σχετικά με την ασφάλεια Λ.Ε., έτσι ώστε να εξασφαλισθεί η εκπόνηση μιας Αξιολόγησης Ασφαλείας Λιμενικής Εγκατάστασης (ΑΑΛΕ) ,

Η εκπαίδευση σε Υπεύθυνους Ασφάλειας Λιμενικών Εγκαταστάσεων (ΥΑΛΕ), υλοποιείται όπως ορίζεται στο τμήμα A/2.1.8 και A/17.1 του κώδικα ISPS Code ή βοηθούς ΥΑΛΕ. Το σεμινάριο έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με το Model Course 3.21 του International Maritime Organization.

Ποιοί έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε :

 • Στελέχη ασφαλείας που επιθυμούν να ασχοληθούν με την ασφάλεια της ναυτιλιακής βιομηχανίας,
 • Υπευθύνους Ασφαλείας Λιμενικών Εγκαταστάσεων που επιθυμούν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους ή και να καλύψουν την απαίτηση του Κώδικα ISPS για επαναλαμβανόμενη εκπαίδευση,
 • Προσωπικό και μέλη της Διοίκησης Δημόσιων ή Ιδιωτικών φορέων Διαχείρισης Λιμενικών Εγκαταστάσεων, προσωπικό του Α/Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ., καθώς και σε προσωπικό και στελέχη ΙΕΠΥΑ που δραστηριοποιούνται ή επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στην ασφάλεια Λιμενικών Εγκαταστάσεων.

Θεματικές Ενότητες

 • Εισαγωγή
 • Πολιτική Ναυτιλιακής Ασφάλειας
 • Καθήκοντα Ασφαλείας
 • Αξιολόγηση Ασφαλείας Λιμενικής Εγκατάστασης
 • Εξοπλισμός Ασφαλείας
 • Σχέδιο Ασφαλείας Λιμενικής Εγκατάστασης
 • Προσδιορισμός, Αναγνώριση και Αντιμετώπιση Απειλών
 • Ενέργειες Ασφαλείας Λιμενικής Εγκατάστασης
 • Ετοιμότητα, Γυμνάσια και Ασκήσεις
 • Διοίκηση Ασφαλείας
 • Εκπαίδευση Ασφαλείας